Tuesday, September 12, 2017

ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ ವಾಣಿ

"ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ."
                                              -ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

No comments:

Post a Comment